मूल ताम

 

लास्‍सो फ्‍याफुल्‍ला

पूर्वी तामाङ भाषा समूहला वेव साइटरी ह्राङनिदा ढेन्बा मुला।

चु वेव साइटरी ह्राङनिसे व्‍हाइ, परमेश्‍वरला बचन, भिडियो, अडियो, फोटोगदे स्‍हीबारी खम्‍ला।